Dla Akcjonariuszy

Zawiadomienie

Szanowni Państwo Akcjonariusze

Uprzejmie zawiadamiamy, iż Zarząd Spółki Reprograf-Grafikus S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołał na dzień 19 lipca 2022 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) spółki Reprograf Grafikus S.A.

ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Wolskiej 88 w Warszawie.
W załączeniu udostępniamy porządek obrad.

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry