Reprograf Grafikus SA

https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/o-firmie/dla-akcjonariuszy/18453,Zawiadomienie.html
2022-05-29, 10:25

Dla Akcjonariuszy

Zawiadomienie

Szanowni Państwo Akcjonariusze,

uprzejmie zawiadamiamy, iż uchwałą z dnia 10 listopada 2021 r. Zarząd Spółki Reprograf-Grafikus S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz w trybie art. 402 § 1 KSH, zwołał na dzień 30 listopada 2021 roku, na godzinę 10.00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki Reprograf Grafikus S.A.

WZA odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Wolskiej 88 w Warszawie.
W załączeniu udostępniamy porządek obrad.

Opcje strony