Aktualnie znajdujesz się na:

Regulaminy

Administrowanie danymi

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-RODO (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119), zwane dalej Rozporządzeniem.

Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przepisy Rozporządzenia oraz towarzyszące mu ustawodawstwo krajowe w istotny sposób zmieniły podejście do tematyki ochrony danych osobowych. Wprowadzone przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane ale również wyposażają je w szereg uprawnień oraz wymuszają podjęcie określonych działań przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

W związku z tym od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują w REPROGRAF -GRAFIKUS S.A. nowe procedury regulujące zasady ochrony danych osobowych, tj. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W celu wdrożenia przepisów Rozporządzenia wprowadzono m.in. regulacje dotyczące: zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze związanym z dostępem do danych osobowych oraz zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także trybu postępowania w przypadku incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Pragnę przypomnieć, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest REPROGRAF-GRAFIKUS S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88. W jednostce został wyznaczony Koordynator Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem:

e-mail: ochrona.danych@reprograf-grafikus.com.pl .

Poniżej wskazuję Państwu zwięzłe informacje o sposobie i celu w jakim REPROGRAF-GRAFIKUS S.A. przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu w tym zakresie prawach.

Państwa dane osobowe uzyskiwane przez REPROGRAF-GRAFIKUS S.A. podczas trwania stosunku łączącego Państwa z ADO wykorzystywane są w celach: zawarcia i wykonania danej umowy (przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu),wykonania obowiązków księgowych (np. wystawianie faktur) oraz innych obowiązków wynikających z zawartej umowy, np. obowiązków podatkowych. Dane dotyczące Państwa przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, np. podatkowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora danych, np. w związku z archiwizacją danych, prowadzeniem statystyk, marketingiem produktów i usług własnych, a także ustaleniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wymienionych celów REPROGRAF-GRAFIKUS S.A. korzysta m.in. przez czas niezbędny do ich realizacji, przez czas w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywać dane np. ze względów podatkowych, w przypadku dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z danej umowy.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania/ poprawienia danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
  6. wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Państwa dane nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa powszechnego oraz takich, z którymi ADO zawarł stosowne umowy współpracy, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W oparciu o Państwa dane nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one też podlegały profilowaniu.

Przedmiotowa informacja jest Państwu przekazywana w celu zapewnienia pełnej przejrzystości postępowania z danymi osobowymi i rozliczalności w zakresie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry